Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1353 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":946,"A":[9,4,6],"convert":0},{"typeA":1,"A":3,"typeB":2,"B":180,"convert":0},{"size":2,"avg":6,"list":[2,10]},{"list":[10,24],"index":1,"avg":17},{"idx":3,"A":[37,47,24]},{"num1":1218,"num2":25},{"so1":10911,"so2":10},{"a":9,"k":7,"n":1,"type":0},{"op":1,"a":43,"b":97,"c":89,"iPos":0,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#119dff","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1}]
["946","180","6","10","36",{"list":[6090,2436],"result":30450},"109110","99","43","80"]