Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1403 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":1,"B":75,"A":[7,5],"convert":0},{"typeA":0,"A":6,"typeB":2,"B":21600,"convert":0},{"size":3,"avg":7,"list":[9,4,8]},{"list":[2,4],"index":0,"avg":3},{"idx":4,"n":[7,3],"A":[12,62]},{"num1":4414,"num2":24},{"so1":27590,"so2":20},{"a":5,"k":8,"n":3,"type":1},{"op":1,"a":67,"b":66,"c":37,"iPos":4,"h":1},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":17,"color":"#cf99cf","dvi":0,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":1}]
["75","21600","7","4","27",{"list":[17656,8828],"result":105936},"551800","21","67","115"]