Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1350 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":919,"A":[9,1,9],"convert":0},{"typeA":0,"A":18,"typeB":2,"B":64800,"convert":0},{"size":4,"avg":10,"list":[2,1,9,28]},{"list":[6,24],"index":1,"avg":15},{"idx":2,"A":[36,45,21]},{"num1":1500,"num2":63},{"so1":48885,"so2":60},{"a":1,"k":5,"n":1,"type":1},{"op":0,"a":21,"b":91,"c":37,"iPos":7,"h":0},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#119dff","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":2}]
["919","64800","10","6","34",{"list":[4500,9000],"result":94500},"2933100","11","21","42"]