Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1350 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":918,"A":[9,1,8],"convert":0},{"typeA":1,"A":22,"typeB":2,"B":1320,"convert":0},{"size":2,"avg":9,"list":[14,4]},{"list":[3,17],"index":0,"avg":10},{"idx":4,"n":[7,7],"A":[23,37]},{"num1":7126,"num2":72},{"so1":48979,"so2":80},{"a":4,"k":5,"n":7,"type":0},{"op":1,"a":72,"b":75,"c":31,"iPos":7,"h":0},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#fc9c00","dvi":2,"scale":7,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":1,"subtype":2}]
["918","1320","8","17","30",{"list":[14252,49882],"result":513072},"3918320","284","72","147"]