Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1403 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":378,"A":[3,7,8],"convert":0},{"typeA":0,"A":16,"typeB":1,"B":960,"convert":0},{"size":2,"avg":7,"list":[9,5]},{"list":[0,16],"index":0,"avg":8},{"idx":1,"A":[47,46,27]},{"num1":9175,"num2":2},{"so1":90678,"so2":40},{"a":9,"k":5,"n":2,"type":0},{"op":1,"a":21,"b":45,"c":37,"iPos":3,"h":1},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":14,"color":"#b6b6b6","dvi":1,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1}]
["378","960","7","16","40",{"result":18350},"3627120","142","37","98"]