Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1353 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":73,"A":[7,3],"convert":1},{"typeA":1,"A":27,"typeB":2,"B":1620,"convert":0},{"size":4,"avg":9,"list":[9,13,6,8]},{"list":[5,13],"index":0,"avg":9},{"idx":0,"A":[49,52,28]},{"num1":8624,"num2":82},{"so1":95633,"so2":60},{"a":3,"k":6,"n":1,"type":1},{"op":1,"a":84,"b":63,"c":27,"iPos":2,"h":0},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#119dff","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":0,"subtype":1}]
[["7","3"],"1620","9","13","43",{"list":[17248,68992],"result":707168},"5737980","11","84","72"]