Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1350 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":1,"B":51,"A":[5,1],"convert":1},{"typeA":1,"A":15,"typeB":2,"B":900,"convert":1},{"size":2,"avg":7,"list":[4,10]},{"list":[5,13],"index":0,"avg":9},{"idx":3,"A":[34,24,56]},{"num1":1720,"num2":27},{"so1":63547,"so2":30},{"a":6,"k":8,"n":1,"type":0},{"op":1,"a":94,"b":46,"c":42,"iPos":3,"h":1},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":10,"color":"#b6b6b6","dvi":0,"scale":5,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1}]
[["5","1"],"15","7","13","38",{"list":[12040,3440],"result":46440},"1906410","103","42","70"]