Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1352 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":61,"A":[6,1],"convert":0},{"typeA":0,"A":8,"typeB":1,"B":480,"convert":0},{"size":4,"avg":10,"list":[15,13,8,4]},{"list":[9,15],"index":0,"avg":12},{"idx":3,"A":[36,45,15]},{"num1":8901,"num2":15},{"so1":45821,"so2":80},{"a":8,"k":4,"n":2,"type":1},{"op":1,"a":95,"b":38,"c":14,"iPos":2,"h":0},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":12,"color":"#8fff16","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":0}]
["61","480","10","15","32",{"list":[44505,8901],"result":133515},"3665680","20","95","36"]