Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1350 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":42,"A":[4,2],"convert":0},{"typeA":1,"A":58,"typeB":2,"B":3480,"convert":0},{"size":3,"avg":10,"list":[6,9,15]},{"list":[8,20],"index":0,"avg":14},{"idx":5,"n":[6,4],"A":[30,70]},{"num1":3199,"num2":77},{"so1":77405,"so2":20},{"a":1,"k":3,"n":1,"type":0},{"op":1,"a":97,"b":86,"c":20,"iPos":1,"h":0},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#ff6666","dvi":0,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":2}]
["42","3480","10","20","46",{"list":[22393,22393],"result":246323},"1548100","56","86","24"]