Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1403 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":71,"A":[7,1],"convert":1},{"typeA":0,"A":12,"typeB":1,"B":720,"convert":0},{"size":3,"avg":6,"list":[10,7,1]},{"list":[5,21],"index":0,"avg":13},{"idx":0,"A":[38,45,52]},{"num1":8829,"num2":83},{"so1":24645,"so2":90},{"a":9,"k":2,"n":3,"type":0},{"op":0,"a":90,"b":46,"c":94,"iPos":2,"h":1},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":13,"color":"#b6b6b6","dvi":0,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":0}]
[["7","1"],"720","6","21","45",{"list":[26487,70632],"result":732807},"2218050","93","90","46"]