Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1350 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":49,"A":[4,9],"convert":0},{"typeA":1,"A":3,"typeB":2,"B":180,"convert":0},{"size":3,"avg":8,"list":[8,8,8]},{"list":[2,18],"index":0,"avg":10},{"idx":2,"A":[42,50,28]},{"num1":7367,"num2":52},{"so1":92221,"so2":30},{"a":4,"k":3,"n":4,"type":0},{"op":0,"a":67,"b":37,"c":72,"iPos":6,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#ff7e00","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0}]
["49","180","8","18","40",{"list":[14734,36835],"result":383084},"2766630","91","72","140"]