Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1352 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":34,"A":[3,4],"convert":0},{"typeA":0,"A":8,"typeB":1,"B":480,"convert":0},{"size":2,"avg":5,"list":[3,7]},{"list":[4,10],"index":1,"avg":7},{"idx":4,"n":[5,7],"A":[11,23]},{"num1":9888,"num2":33},{"so1":76200,"so2":70},{"a":3,"k":1,"n":5,"type":0},{"op":0,"a":15,"b":28,"c":35,"iPos":8,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#1b66ff","dvi":0,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0}]
["34","480","5","4","18",{"list":[29664,29664],"result":326304},"5334000","93","15","40"]