Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1352 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":91,"A":[9,1],"convert":1},{"typeA":1,"A":29,"typeB":2,"B":1740,"convert":0},{"size":2,"avg":6,"list":[5,7]},{"list":[7,17],"index":0,"avg":12},{"idx":1,"A":[52,48,32]},{"num1":1007,"num2":12},{"so1":46544,"so2":80},{"a":6,"k":8,"n":2,"type":0},{"op":0,"a":18,"b":66,"c":25,"iPos":7,"h":1},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":4,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":0}]
[["9","1"],"1740","6","17","44",{"list":[2014,1007],"result":12084},"3723520","","18","138"]