Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1353 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":21,"A":[2,1],"convert":1},{"typeA":1,"A":6,"typeB":2,"B":360,"convert":1},{"size":2,"avg":9,"list":[8,10]},{"list":[6,12],"index":1,"avg":9},{"idx":2,"A":[44,37,63]},{"num1":885,"num2":31},{"so1":88250,"so2":70},{"a":5,"k":3,"n":2,"type":1},{"op":1,"a":89,"b":83,"c":47,"iPos":3,"h":0},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":12,"color":"#119dff","dvi":0,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":2}]
[["2","1"],"60","9","6","48",{"list":[885,2655],"result":27435},"6177500","20","47","46"]