Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cong chua sinh doi Mat Trang Mat Troi
10 điểm
huhu
10 điểm
Kaito Kid
10 điểm
Phan Anh Thư
10 điểm
Nguyễn Đình Toàn
10 điểm

Có 774 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":83,"A":[8,3],"convert":0},{"typeA":0,"A":10,"typeB":2,"B":36000,"convert":1},{"size":4,"avg":5,"list":[1,6,5,8]},{"list":[10,26],"index":1,"avg":18},{"idx":3,"A":[35,43,24]},{"num1":8595,"num2":15},{"so1":11543,"so2":70},{"a":3,"k":2,"n":6,"type":1},{"op":0,"a":25,"b":74,"c":76,"iPos":3,"h":0},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":1}]
["83","10","5","10","34",{"list":[42975,8595],"result":128925},"808010","53","76","24"]