Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1352 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":1,"B":76,"A":[7,6],"convert":0},{"typeA":1,"A":31,"typeB":2,"B":1860,"convert":1},{"size":4,"avg":6,"list":[9,0,9,6]},{"list":[9,19],"index":1,"avg":14},{"idx":2,"A":[41,34,51]},{"num1":8058,"num2":55},{"so1":76848,"so2":60},{"a":3,"k":4,"n":8,"type":1},{"op":1,"a":81,"b":78,"c":34,"iPos":3,"h":0},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":0,"color":"#16d0ff","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1}]
["76","31","6","9","42",{"list":[40290,40290],"result":443190},"4610880","50","34","98"]