Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1352 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":64,"A":[6,4],"convert":1},{"typeA":0,"A":18,"typeB":1,"B":1080,"convert":0},{"size":3,"avg":7,"list":[11,1,9]},{"list":[0,16],"index":1,"avg":8},{"idx":3,"A":[32,25,51]},{"num1":2881,"num2":73},{"so1":56570,"so2":40},{"a":1,"k":1,"n":4,"type":0},{"op":0,"a":87,"b":43,"c":23,"iPos":7,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#1b66ff","dvi":0,"scale":9,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0}]
[["6","4"],"1080","7","0","36",{"list":[8643,20167],"result":210313},"2262800","91","87","180"]