Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
nguyen le huy hoang
10 điểm
Nguyễn Công Biển
10 điểm
trần minh quân
10 điểm

Có 3008 người đã làm bài

[{"so1":7,"so2":46},{"so1":58,"so2":47},{"k":6,"missed":4,"list":[5,7,8,9],"help":false},{"k":6,"missed":4,"list":[5,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":4,"list":[1,6,8,9],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[2,5,7],"help":false},{"SH":[12,88],"missed":1},{"so1":39,"so2":25,"idx":2},{"eventID":3,"startH":1,"startM":21,"endH":4,"endM":0,"durationH":2,"durationM":39},{"sType":3,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#cf99cf"}]
["53","11",["30","42","48","54"],["30","36","48","54"],["7","42","56","63"],["14","35","49"],"88",{"ans1":"39-25=14","ans2":"14"},{"hour":"1","min":"21"},[1,1,1,1]]