Lớp 3 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Đình Toàn
10 điểm
hathanhdatmnm
10 điểm
Mo Mam
10 điểm
Đỗ Duy Mạnh
10 điểm
kissmyasshloe
10 điểm

Có 789 người đã làm bài

[{"so1":45,"so2":26},{"so1":52,"so2":17},{"k":6,"missed":2,"list":[5,6],"help":false},{"k":6,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"k":7,"missed":3,"list":[4,7,8],"help":false},{"k":7,"missed":2,"list":[7,8],"help":false},{"SH":[65,35],"missed":0},{"so1":66,"so2":21,"idx":9},{"eventID":5,"startH":20,"startM":44,"endH":22,"endM":14,"durationH":1,"durationM":30},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#b6b6b6"}]
["17","35",["30","36"],["42","48"],["28","49","56"],["49","56"],"65",{"ans1":"66-21=45","ans2":"45"},{"hour":"20","min":"44"},[0,0,0]]