Lớp 2 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

Kiểm tra tháng 10 (năm học 2014 - 2015)

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
Cao Dang Khoa
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm

Có 4425 người đã làm bài

[{"so1":5,"so2":5},{"so1":66,"so2":17,"so3":91,"so4":4},{"so1":44,"so2":35,"so3":79,"list":[35,44,79]},{"seed1":1,"seed2":7,"so1":17,"so2":33},{"so1":94,"so2":5},{"so2":1,"so1":62},{"so1":80,"so2":19,"idx":2},{"sIndex":5,"cIndex":10,"color":"#5674b9"},{"type":2,"saiso":1,"so1":453,"so2":335,"position":0},{"type":6,"saiso":5,"so2":974,"so1":987}]
["10","<",{"num1":"35","num2":"44","num3":"79"},"50","99","63",{"ans1":"80 + 19 = 99","ans2":"99"},"6",[2],[3]]