Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 12002 người đã làm bài

[{"val":7,"imageId":"gl12"},{"type":5,"so":6,"so2":8},{"Min":6,"Max":10,"trueans":10,"color":"#9a1ba6"},{"list":[8,7,9],"N":3,"orderedList":[7,8,9]},{"list":[7,9,6],"N":3,"orderedList":[9,7,6]},{"type":1,"so":4,"so2":3,"so3":9,"dapan":[5,6,7,8,9,10]},{"imageId":"gl7","bt":{"sbt":4,"st":2},"bts":[{"sbt":5,"st":2},{"sbt":4,"st":3},{"sbt":4,"st":1}],"pos":3,"imageName":"con chim cánh cụt"},{"num1":3,"num2":2,"imageId":"gl21","correctOpt":2},{"list":[{"id":25,"color":"#ff9600"},{"id":17,"color":"#fc63cc"},{"id":9,"color":"#fff200"},{"id":11,"color":"#66c0f0"}],"shapeId":17,"shapeName":"hình vuông","indexList":[1]},{"opt":0,"toado":{"x":125,"y":125},"R":83.33333333333333,"num":7,"points":[{"x":133.8945955186763,"y":125.77817627453267},{"x":99.3846940367044,"y":117.16861505206955},{"x":110.46570739030551,"y":167.2106506963981},{"x":132.61683396282174,"y":62.965865522417374},{"x":196.33068105389813,"y":128.73828258878171},{"x":77.38476944009192,"y":39.09985019166648},{"x":18.963473666483836,"y":172.2105032141554}],"c":2}]
["7","9","10",[7,8,9],[9,7,6],[5,6,7,8,9,10],[3],2,[1],"5"]