Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

songoku saiya thinh no
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyen Quang Trung
10 điểm

Có 11695 người đã làm bài

[{"val":4,"imageId":"gl15"},{"type":4,"so":8,"so2":1},{"Min":2,"Max":8,"trueans":5,"color":"#9a1ba6"},{"list":[1,6,8,9],"N":4,"orderedList":[1,6,8,9]},{"list":[7,2,4],"N":3,"orderedList":[7,4,2]},{"type":3,"so":8,"so2":5,"so3":8,"dapan":[0,1,2,3,4,5,6,7,8]},{"imageId":"gl12","bt":{"sbt":5,"st":3},"bts":[{"sbt":5,"st":2},{"sbt":4,"st":2},{"sbt":5,"st":4}],"pos":0,"imageName":"quả lê"},{"num1":1,"num2":3,"imageId":"gl13","correctOpt":1},{"list":[{"id":20,"color":"#66c0f0"},{"id":23,"color":"#fc63cc"},{"id":16,"color":"#92278f"},{"id":0,"color":"#ff9600"}],"shapeId":23,"shapeName":"hình tròn","indexList":[0,1]},{"opt":0,"toado":{"x":125,"y":125},"R":83.33333333333333,"num":6,"points":[{"x":120.1096712209803,"y":134.19737075894716},{"x":107.52522176653915,"y":99.09257585765496},{"x":120.46063839855947,"y":176.88514052561175},{"x":52.981058498271196,"y":113.59332025748317},{"x":121.72817218414056,"y":218.69289003304021},{"x":218.86117174144695,"y":59.27770000144261}],"c":2}]
["4","2","5",[1,6,8,9],[7,4,2],[0,1,2,3,4,5,6,7,8],[0],1,[0,1],"4"]