Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 12000

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 songoku saiya thinh no10 0 phút - 19 giây2016-03-12 11:28:18 1 Xem bài làm
2 songoku saiya thinh no10 0 phút - 20 giây2016-03-07 20:56:42 1 Xem bài làm
3 Nguyễn Dũng10 0 phút - 21 giây2014-12-26 10:51:32 5 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 0 phút - 21 giây2016-04-18 15:52:40 2 Xem bài làm
5 Nguyen Quang Trung10 0 phút - 22 giây2016-03-06 20:20:32 1 Xem bài làm
6 Băng Gía10 0 phút - 23 giây2016-10-31 19:46:46 1 Xem bài làm
7 Nguyễn Hải Nam10 0 phút - 24 giây2016-03-19 10:18:13 1 Xem bài làm
8 nguyen quang trung10 0 phút - 25 giây2016-02-28 17:11:09 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Thu Trà10 0 phút - 26 giây2015-01-20 18:55:44 1 Xem bài làm
10 tungtung10 0 phút - 26 giây2014-10-16 11:19:14 1 Xem bài làm
11 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 27 giây2016-09-12 14:12:35 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 27 giây2015-02-14 13:52:03 1 Xem bài làm
13 Trương Quang Đạt10 0 phút - 27 giây2014-10-19 10:08:52 4 Xem bài làm
14 Pea Shooter10 0 phút - 28 giây2016-05-13 17:32:34 1 Xem bài làm
15 nguyen quang trung10 0 phút - 28 giây2016-03-05 20:39:40 1 Xem bài làm
16 LOL10 0 phút - 28 giây2015-04-26 08:00:16 1 Xem bài làm
17 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 28 giây2015-02-14 09:56:04 1 Xem bài làm
18 sdfgvfth10 0 phút - 29 giây2015-03-10 12:58:14 1 Xem bài làm
19 Songotenks10 0 phút - 29 giây2015-02-15 07:30:45 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 29 giây2015-02-14 15:26:54 1 Xem bài làm
21 Son Go Han10 0 phút - 29 giây2015-02-14 15:10:47 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Thu Trà10 0 phút - 29 giây2015-01-17 16:30:08 1 Xem bài làm
23 Ngô Thanh Vân10 0 phút - 29 giây2015-05-02 15:42:26 3 Xem bài làm
24 Dragonsvip10 0 phút - 29 giây2017-02-04 11:24:27 1 Xem bài làm
25 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 29 giây2016-12-22 14:09:12 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 30 giây2016-05-27 19:57:53 3 Xem bài làm
27 DO DUC QUOC LINH10 0 phút - 30 giây2016-08-20 06:53:18 1 Xem bài làm
28 Eunji10 0 phút - 30 giây2016-06-11 16:03:16 1 Xem bài làm
29 Son Go Ten10 0 phút - 30 giây2015-02-14 15:22:29 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 30 giây2015-02-14 09:45:45 1 Xem bài làm
31 Son Go Ku10 0 phút - 30 giây2015-02-14 09:29:04 1 Xem bài làm
32 Trần Sỹ Minh Quân10 0 phút - 30 giây2015-01-18 11:10:41 1 Xem bài làm
33 Thiên Thần dễ Thương10 0 phút - 31 giây2015-03-29 10:49:58 1 Xem bài làm
34 Băng Hải Tặc Death 210 0 phút - 31 giây2016-10-20 18:12:51 1 Xem bài làm
35 Ninh Nguyễn Trúc Lam10 0 phút - 31 giây2016-09-20 18:31:25 1 Xem bài làm
36 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 31 giây2016-08-31 17:00:13 1 Xem bài làm
37 Đào Minh Tiến10 0 phút - 31 giây2016-08-28 17:41:36 1 Xem bài làm
38 ROMAN REGINS10 0 phút - 31 giây2016-08-16 10:00:30 1 Xem bài làm
39 Tôn Nữ Mỹ Duyên10 0 phút - 31 giây2016-07-04 10:46:28 1 Xem bài làm
40 Nguyễn Thị Hiền Tính10 0 phút - 31 giây2016-05-30 20:40:42 1 Xem bài làm
41 Lưu Thị Mỹ Uyên10 0 phút - 31 giây2015-08-15 15:12:29 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Khánh Hưng10 0 phút - 31 giây2015-07-23 21:34:57 1 Xem bài làm
43 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 32 giây2015-02-14 13:27:53 1 Xem bài làm
44 Ban Gia Ma No10 0 phút - 32 giây2015-02-14 09:01:34 1 Xem bài làm
45 Nguyễn Thị Quỳnh Tiên10 0 phút - 32 giây2017-03-19 18:56:48 1 Xem bài làm
46 Hồ Bảo Huy10 0 phút - 32 giây2017-02-04 22:23:27 1 Xem bài làm
47 WE ARE THE WORLD10 0 phút - 32 giây2017-01-18 14:00:51 1 Xem bài làm
48 Đỗ Kim Lâm10 0 phút - 32 giây2016-12-21 13:20:12 1 Xem bài làm
49 BIG SHOW10 0 phút - 32 giây2016-08-20 10:15:55 1 Xem bài làm
50 Ngô Quang Hân10 0 phút - 32 giây2015-06-30 20:35:28 1 Xem bài làm