Lớp 1 - Kiểm tra tháng 10

00:00

Điểm cao:

Băng Gía
10 điểm
Nguyễn Thị Ánh
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm
Đỗ Kim Lâm
10 điểm

Có 3689 người đã làm bài

[{"val":6,"imageId":"gl14"},{"type":2,"so":1,"so2":1},{"Min":3,"Max":9,"trueans":5,"color":"#9a1ba6"},{"list":[8,7,4,9],"N":4,"orderedList":[4,7,8,9]},{"list":[4,8,3,2],"N":4,"orderedList":[8,4,3,2]},{"type":2,"so":3,"so2":2,"so3":7,"dapan":[0,1,2,3]},{"imageId":"gl1","bt":{"sbt":3,"st":2},"bts":[{"sbt":3,"st":3},{"sbt":3,"st":1},{"sbt":4,"st":3}],"pos":3,"imageName":"bộ chìa khóa"},{"num1":4,"num2":1,"imageId":"gl11","correctOpt":1},{"list":[{"id":11,"color":"#66c0f0"},{"id":14,"color":"#fff200"},{"id":10,"color":"#00cc00"},{"id":5,"color":"#ff9600"}],"shapeId":5,"shapeName":"hình tam giác","indexList":[0,2,3]},{"opt":0,"toado":{"x":125,"y":125},"R":83.33333333333333,"num":5,"points":[{"x":119.71727172824126,"y":136.32884733795814},{"x":87.52284398678391,"y":123.69126887365621},{"x":126.09077540233021,"y":187.49048094727445},{"x":48.39555568810219,"y":60.72123903134607},{"x":73.92606877930099,"y":225.2382339711914}],"c":4}]
["6","1","5",[4,7,8,9],[8,4,3,2],[0,1,2,3],[3],1,[0,2,3],"3"]