Lớp 5 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Hoàng Phúc
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Trần Phú Cường
10 điểm
Nguyễn Thế Duy
10 điểm

Có 839 người đã làm bài

[{"num":5,"den":15},{"ms1":6,"ts1":2,"ms2":8},{"ms1":8,"ts1":6,"ts2":12},{"oTuso":4,"oMauso":7,"factor1":6,"factor2":6,"missedPosition":0},{"den1":2593,"num1":2589,"type":0},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":1,"ms":2}},{"type":2,"idx":7,"phanso1":{"ts":2,"ms":7},"phanso2":{"ts":7,"ms":10}},{"type":6,"N":7,"phanso":{"ts":3,"ms":7}},{"idx":2,"phanso1":{"ts":2,"ms":5},"phanso2":{"ts":2,"ms":5}},{"oTuso":3,"oMauso":8,"factor1":8,"factor2":2,"missedPosition":2,"op":0,"c":4}]
[{"tuso":"1","mauso":"3"},"3","15","24",{"tuso":"4","mauso":"2593"},{"ts":"11","ms":"14"},{"ts":"69","ms":"70"},{"ts":"49","ms":"3"},{"ts":"10","ms":"10"},"2"]