Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":2,"op1":0,"op2":3,"so3":4,"so1":13,"so2":7},{"so1":9,"so2":47},{"so2":7,"so1":609},{"type":0,"so1":9,"so2":558},{"so2":4,"so1":76,"idx":6,"help":false},{"so2":7,"so1":8,"idx":8,"help":false},{"idx":1,"so1":2,"so2":4,"so3":5,"help":false},{"eventID":8,"startH":8,"startM":28,"duration":89,"endH":9,"endM":57},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":5,"type":6,"shortedList":[1,5,6,8,9],"list":[9,5,6,1,8]}]
["13",{"ans0":"47x9","ans1":"423"},{"ans0":"609:7","ans1":"87"},{"ans0":"558:9","ans1":"62"},{"ans2":"95"},{"ans2":"64"},{"ans2":"10"},{"hour":"1","min":"29"},"112","1023"]