Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":2,"op1":0,"op2":3,"so3":5,"so1":19,"so2":6},{"so1":10,"so2":52},{"so2":2,"so1":658},{"type":1,"so1":9,"so2":225},{"so2":5,"so1":15,"idx":7,"help":false},{"so2":5,"so1":11,"idx":0,"help":false},{"idx":2,"so1":8,"so2":56,"so3":7,"help":false},{"eventID":9,"startH":6,"startM":3,"duration":206,"endH":9,"endM":29},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#ff7e00","dvi":1,"scale":9,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":4,"type":8,"shortedList":[6,7,8,9],"list":[8,6,9,7]}]
["19",{"ans0":"52x10","ans1":"520"},{"ans0":"658:2","ans1":"329"},{"ans0":"225:9","ans1":"25"},{"ans2":"18"},{"ans2":"66"},{"ans2":"49"},{"hour":"3","min":"26"},"180","987"]