Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":1,"op1":0,"op2":2,"so1":7,"so2":2,"so3":7},{"so1":10,"so2":85},{"so2":7,"so1":623},{"type":1,"so1":7,"so2":728},{"so2":6,"so1":72,"idx":3,"help":false},{"so2":9,"so1":5,"idx":4,"help":false},{"idx":4,"so1":4,"so2":32,"so3":5,"help":false},{"eventID":2,"startH":7,"startM":4,"duration":146,"endH":9,"endM":30},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":18,"color":"#16d0ff","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":4,"type":5,"shortedList":[6,7,8,9],"list":[7,6,8,9]}]
["7",{"ans0":"85*10","ans1":"850"},{"ans0":"623:7","ans1":"89"},{"ans0":"728:7","ans1":"104"},{"ans2":"84"},{"ans2":"50"},{"ans2":"40"},{"hour":"2","min":"26"},"84","100"]