Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1470 người đã làm bài

[{"type":6,"op1":2,"op2":0,"so1":9,"so2":7,"so3":6},{"so1":8,"so2":111},{"so2":2,"so1":280},{"type":1,"so1":7,"so2":28},{"so2":8,"so1":16,"idx":3,"help":false},{"so2":6,"so1":2,"idx":7,"help":false},{"idx":1,"so1":8,"so2":24,"so3":9,"help":false},{"eventID":10,"startH":10,"startM":46,"duration":299,"endH":15,"endM":45},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":2,"color":"#16d0ff","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":3,"type":5,"shortedList":[4,6,8],"list":[8,6,4]}]
["9",{"ans0":"111 x 8","ans1":"888"},{"ans0":"280 : 2","ans1":"140"},{"ans0":"28 : 7","ans1":"4"},{"ans2":"18"},{"ans2":"14"},{"ans2":"27"},{"hour":"4","min":"59"},"98","10"]