Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":7,"op1":2,"op2":1,"so1":6,"so2":3,"so3":3},{"so1":2,"so2":62},{"so2":7,"so1":21},{"type":0,"so1":8,"so2":960},{"so2":7,"so1":84,"idx":6,"help":false},{"so2":9,"so1":4,"idx":1,"help":false},{"idx":0,"so1":4,"so2":64,"so3":8,"help":false},{"eventID":1,"startH":2,"startM":14,"duration":79,"endH":3,"endM":33},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":12,"color":"#ff7e00","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":4,"type":5,"shortedList":[3,5,7,9],"list":[5,3,9,7]}]
["6",{"ans0":"62x2","ans1":"124"},{"ans0":"21:7","ans1":"3"},{"ans0":"960:8","ans1":"120"},{"ans2":"96"},{"ans2":"40"},{"ans2":"128"},{"hour":"1","min":"19"},"140","100"]