Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1470 người đã làm bài

[{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":5,"so1":96,"so2":56},{"so1":7,"so2":2},{"so2":7,"so1":35},{"type":1,"so1":7,"so2":441},{"so2":5,"so1":25,"idx":9,"help":false},{"so2":6,"so1":8,"idx":7,"help":false},{"idx":3,"so1":3,"so2":6,"so3":4,"help":false},{"eventID":7,"startH":7,"startM":19,"duration":90,"endH":8,"endM":49},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":9,"color":"#fdff31","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":4,"type":5,"shortedList":[5,7,8,9],"list":[8,7,9,5]}]
["96",{"ans0":"2x7","ans1":"14"},{"ans0":"35:7","ans1":"5"},{"ans0":"441:7","ans1":"63"},{"ans2":"30"},{"ans2":"56"},{"ans2":"8"},{"hour":"1","min":"30"},"98","100"]