Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":53,"so2":33,"so3":32},{"so1":5,"so2":43},{"so2":9,"so1":765},{"type":1,"so1":4,"so2":464},{"so2":8,"so1":56,"idx":3,"help":false},{"so2":7,"so1":7,"idx":2,"help":false},{"idx":1,"so1":7,"so2":28,"so3":4,"help":false},{"eventID":4,"startH":8,"startM":31,"duration":42,"endH":9,"endM":13},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":15,"color":"#5674b9","dvi":0,"scale":2,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":5,"type":4,"shortedList":[3,4,5,7,8],"list":[4,3,8,7,5]}]
["53",{"ans0":"43*5","ans1":"215"},{"ans0":"765:9","ans1":"85"},{"ans0":"464:4","ans1":"116"},{"ans2":"63"},{"ans2":"56"},{"ans2":"16"},"42","28","3457"]