Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1477 người đã làm bài

[{"type":1,"op1":0,"op2":2,"so1":5,"so2":2,"so3":7},{"so1":8,"so2":53},{"so2":3,"so1":537},{"type":1,"so1":8,"so2":640},{"so2":8,"so1":56,"idx":9,"help":false},{"so2":2,"so1":2,"idx":2,"help":false},{"idx":2,"so1":8,"so2":72,"so3":2,"help":false},{"eventID":6,"startH":19,"startM":24,"duration":143,"endH":21,"endM":47},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#00c933","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":5,"type":4,"shortedList":[4,6,7,8,9],"list":[7,9,6,8,4]}]
["5",{"ans0":"53x8","ans1":"424"},{"ans0":"537:3","ans1":"179"},{"ans0":"640:8","ans1":"80"},{"ans2":"63"},{"ans2":"6"},{"ans2":"18"},{"hour":"2","min":"23"},"42","4678"]