Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1468 người đã làm bài

[{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":7,"so2":1,"so3":11},{"so1":8,"so2":68},{"so2":9,"so1":351},{"type":1,"so1":4,"so2":568},{"so2":8,"so1":24,"idx":2,"help":false},{"so2":6,"so1":9,"idx":6,"help":false},{"idx":2,"so1":5,"so2":25,"so3":2,"help":false},{"eventID":6,"startH":20,"startM":9,"duration":141,"endH":22,"endM":30},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#ff7e00","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":5,"type":5,"shortedList":[0,2,6,8,9],"list":[2,8,6,0,9]}]
["7",{"ans0":"68x8","ans1":"544"},{"ans0":"351:9","ans1":"39"},{"ans0":"568:4","ans1":"142"},{"ans2":"27"},{"ans2":"63"},{"ans2":"10"},{"hour":"2","min":"21"},"56","1000"]