Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1475 người đã làm bài

[{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":8,"so1":40,"so3":30},{"so1":3,"so2":125},{"so2":2,"so1":894},{"type":0,"so1":6,"so2":48},{"so2":5,"so1":15,"idx":2,"help":false},{"so2":6,"so1":12,"idx":5,"help":false},{"idx":3,"so1":8,"so2":40,"so3":1,"help":false},{"eventID":11,"startH":22,"startM":45,"duration":55,"endH":23,"endM":40},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#ff7e00","dvi":1,"scale":1,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":2},{"sochuso":5,"type":5,"shortedList":[3,4,7,8,9],"list":[8,4,3,9,7]}]
["40",{"ans0":"125 x 3","ans1":"375"},{"ans0":"894 : 2","ans1":"447"},{"ans0":"48 : 6","ans1":"8"},{"ans2":"18"},{"ans2":"84"},{"ans2":"5"},"55","14","1000"]