Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1470 người đã làm bài

[{"type":7,"op1":2,"op2":1,"so1":2,"so2":6,"so3":9},{"so1":4,"so2":122},{"so2":6,"so1":72},{"type":0,"so1":7,"so2":945},{"so2":9,"so1":72,"idx":5,"help":false},{"so2":3,"so1":11,"idx":2,"help":false},{"idx":2,"so1":9,"so2":90,"so3":2,"help":false},{"eventID":2,"startH":8,"startM":34,"duration":59,"endH":9,"endM":33},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":7,"color":"#1b66ff","dvi":0,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":1,"subtype":0},{"sochuso":5,"type":7,"shortedList":[1,3,6,8,9],"list":[6,8,1,9,3]}]
["2",{"ans0":"122*4","ans1":"488"},{"ans0":"72/6","ans1":"12"},{"ans0":"945/7","ans1":"135"},{"ans2":"80"},{"ans2":"44"},{"ans2":"20"},"59","92","9999"]