Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":2,"op1":0,"op2":3,"so3":3,"so1":16,"so2":5},{"so1":2,"so2":215},{"so2":7,"so1":686},{"type":0,"so1":9,"so2":729},{"so2":6,"so1":60,"idx":9,"help":false},{"so2":6,"so1":13,"idx":0,"help":false},{"idx":4,"so1":6,"so2":36,"so3":1,"help":false},{"eventID":8,"startH":8,"startM":59,"duration":72,"endH":10,"endM":11},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":18,"color":"#16d0ff","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":2},{"sochuso":4,"type":3,"shortedList":[2,4,7,8],"list":[2,4,8,7]}]
["16",{"ans0":"215 x 2","ans1":"430"},{"ans0":"686 : 7","ans1":"98"},{"ans0":"729 : 9","ans1":"81"},{"ans2":"70"},{"ans2":"91"},{"ans2":"6"},{"hour":"1","min":"12"},"80","222"]