Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1473 người đã làm bài

[{"type":9,"op1":3,"op2":1,"so2":5,"so1":15,"so3":2},{"so1":6,"so2":125},{"so2":5,"so1":720},{"type":1,"so1":4,"so2":72},{"so2":4,"so1":76,"idx":4,"help":false},{"so2":4,"so1":13,"idx":1,"help":false},{"idx":4,"so1":8,"so2":88,"so3":1,"help":false},{"eventID":3,"startH":2,"startM":54,"duration":103,"endH":4,"endM":37},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":14,"color":"#5674b9","dvi":0,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":3,"type":1,"shortedList":[7,8,9],"list":[9,8,7]}]
["15",{"ans0":"125 x 6","ans1":"750"},{"ans0":"720:5","ans1":"144"},{"ans0":"72:4","ans1":"18"},{"ans2":"95"},{"ans2":"65"},{"ans2":"11"},{"hour":"1","min":"43"},"140","99"]