Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1549 người đã làm bài

[{"type":0,"op1":0,"op2":1,"so1":81,"so2":8,"so3":74},{"so1":10,"so2":19},{"so2":4,"so1":176},{"type":1,"so1":8,"so2":280},{"so2":7,"so1":63,"idx":8,"help":false},{"so2":7,"so1":4,"idx":0,"help":false},{"idx":3,"so1":2,"so2":44,"so3":4,"help":false},{"eventID":1,"startH":2,"startM":15,"duration":85,"endH":3,"endM":40},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#ff2a2a","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":1,"subtype":1},{"sochuso":4,"type":7,"shortedList":[2,4,7,9],"list":[7,4,2,9]}]
["81",{"ans0":"19*10","ans1":"190"},{"ans0":"176/4","ans1":"44"},{"ans0":"280/8","ans1":"35"},{"ans2":"72"},{"ans2":"32"},{"ans2":"88"},{"hour":"1","min":"25"},"126","999"]