Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1470 người đã làm bài

[{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":7,"so1":32,"so2":11},{"so1":7,"so2":97},{"so2":9,"so1":486},{"type":1,"so1":10,"so2":60},{"so2":4,"so1":48,"idx":7,"help":false},{"so2":3,"so1":8,"idx":1,"help":false},{"idx":3,"so1":3,"so2":87,"so3":6,"help":false},{"eventID":1,"startH":2,"startM":30,"duration":84,"endH":3,"endM":54},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":10,"color":"#fc9c00","dvi":1,"scale":9,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":5,"type":4,"shortedList":[5,6,7,8,9],"list":[8,9,6,7,5]}]
["32",{"ans0":"97 x 7","ans1":"679"},{"ans0":"486: 9","ans1":"54"},{"ans0":"60 : 10","ans1":"6"},{"ans2":"60"},{"ans2":"32"},{"ans2":"174"},{"hour":"1","min":"24"},"180","5678"]