Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1469 người đã làm bài

[{"type":0,"op1":0,"op2":1,"so1":72,"so2":10,"so3":74},{"so1":4,"so2":144},{"so2":2,"so1":906},{"type":1,"so1":10,"so2":710},{"so2":8,"so1":48,"idx":8,"help":false},{"so2":2,"so1":20,"idx":6,"help":false},{"idx":2,"so1":9,"so2":72,"so3":7,"help":false},{"eventID":2,"startH":8,"startM":2,"duration":48,"endH":8,"endM":50},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":4,"color":"#ff2a2a","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":4,"type":7,"shortedList":[2,5,8,9],"list":[9,5,8,2]}]
["72",{"ans0":"144x4","ans1":"576"},{"ans0":"906:2","ans1":"453"},{"ans0":"710:10","ans1":"71"},{"ans2":"54"},{"ans2":"60"},{"ans2":"56"},"48","60","999"]