Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1475 người đã làm bài

[{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":5,"so1":45,"so3":69},{"so1":3,"so2":231},{"so2":9,"so1":369},{"type":0,"so1":8,"so2":456},{"so2":8,"so1":40,"idx":4,"help":false},{"so2":3,"so1":15,"idx":5,"help":false},{"idx":1,"so1":8,"so2":56,"so3":7,"help":false},{"eventID":7,"startH":7,"startM":48,"duration":132,"endH":10,"endM":0},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#5674b9","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":0,"subtype":2},{"sochuso":3,"type":3,"shortedList":[1,4,6],"list":[4,6,1]}]
["45",{"ans0":"231x3","ans1":"693"},{"ans0":"369:9","ans1":"41"},{"ans0":"456:8","ans1":"57"},{"ans2":"45"},{"ans2":"60"},{"ans2":"49"},{"hour":"2","min":"12"},"72","11"]