Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1470 người đã làm bài

[{"type":2,"op1":0,"op2":3,"so3":5,"so1":8,"so2":12},{"so1":6,"so2":32},{"so2":3,"so1":387},{"type":0,"so1":7,"so2":266},{"so2":6,"so1":24,"idx":8,"help":false},{"so2":6,"so1":8,"idx":5,"help":false},{"idx":3,"so1":8,"so2":40,"so3":5,"help":false},{"eventID":4,"startH":7,"startM":35,"duration":103,"endH":9,"endM":18},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":3,"color":"#1b66ff","dvi":1,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":2},{"sochuso":5,"type":8,"shortedList":[4,6,7,8,9],"list":[6,4,7,9,8]}]
["8",{"ans0":"32*6","ans1":"192"},{"ans0":"387/3","ans1":"129"},{"ans0":"266/7","ans1":"38"},{"ans2":"28"},{"ans2":"56"},{"ans2":"25"},{"hour":"1","min":"43"},"100","9876"]