Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1481 người đã làm bài

[{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":9,"so1":98,"so2":26},{"so1":2,"so2":365},{"so2":10,"so1":350},{"type":1,"so1":7,"so2":882},{"so2":7,"so1":49,"idx":7,"help":false},{"so2":5,"so1":8,"idx":3,"help":false},{"idx":1,"so1":9,"so2":81,"so3":2,"help":false},{"eventID":6,"startH":20,"startM":19,"duration":180,"endH":23,"endM":19},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":18,"color":"#b6b6b6","dvi":0,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":3,"type":7,"shortedList":[5,8,9],"list":[5,9,8]}]
["98",{"ans0":"365x2","ans1":"730"},{"ans0":"350:10","ans1":"35"},{"ans0":"882:7","ans1":"126"},{"ans2":"56"},{"ans2":"48"},{"ans2":"18"},{"hour":"3","min":"0"},"160","99"]