Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1470 người đã làm bài

[{"type":8,"op1":3,"op2":0,"so2":7,"so1":14,"so3":3},{"so1":8,"so2":68},{"so2":7,"so1":735},{"type":0,"so1":8,"so2":616},{"so2":9,"so1":45,"idx":1,"help":false},{"so2":8,"so1":8,"idx":1,"help":false},{"idx":4,"so1":3,"so2":33,"so3":9,"help":false},{"eventID":10,"startH":12,"startM":23,"duration":355,"endH":18,"endM":18},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":20,"color":"#8fff16","dvi":1,"scale":2,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":5,"type":7,"shortedList":[2,4,6,7,9],"list":[7,9,4,2,6]}]
["14",{"ans0":"68*8","ans1":"544"},{"ans0":"735/7","ans1":"105"},{"ans0":"616/8","ans1":"77"},{"ans2":"50"},{"ans2":"72"},{"ans2":"99"},{"hour":"5","min":"55"},"28","9999"]