Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1468 người đã làm bài

[{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":74,"so2":43,"so3":19},{"so1":10,"so2":84},{"so2":4,"so1":184},{"type":0,"so1":4,"so2":172},{"so2":7,"so1":14,"idx":9,"help":false},{"so2":3,"so1":10,"idx":3,"help":false},{"idx":3,"so1":2,"so2":50,"so3":7,"help":false},{"eventID":10,"startH":9,"startM":51,"duration":364,"endH":15,"endM":55},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":17,"color":"#5674b9","dvi":1,"scale":9,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1},{"sochuso":5,"type":6,"shortedList":[4,5,6,8,9],"list":[8,6,9,5,4]}]
["74",{"ans0":"84 * 10","ans1":"840"},{"ans0":" 184 / 4","ans1":"46"},{"ans0":"172 / 4","ans1":"43"},{"ans2":"16"},{"ans2":"40"},{"ans2":"175"},{"hour":"6","min":"4"},"126","1023"]