Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1481 người đã làm bài

[{"type":5,"op1":1,"op2":3,"so3":8,"so1":98,"so2":74},{"so1":7,"so2":128},{"so2":3,"so1":78},{"type":0,"so1":9,"so2":567},{"so2":3,"so1":12,"idx":5,"help":false},{"so2":7,"so1":3,"idx":7,"help":false},{"idx":1,"so1":7,"so2":14,"so3":2,"help":false},{"eventID":2,"startH":8,"startM":8,"duration":164,"endH":10,"endM":52},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":0,"color":"#16d0ff","dvi":2,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":2},{"sochuso":3,"type":7,"shortedList":[0,8,9],"list":[8,0,9]}]
["98",{"ans0":"128*7","ans1":"896"},{"ans0":"78/3","ans1":"26"},{"ans0":"567/9","ans1":"63"},{"ans2":"16"},{"ans2":"24"},{"ans2":"4"},{"hour":"2","min":"44"},"96","99"]