Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1470 người đã làm bài

[{"type":3,"op1":1,"op2":0,"so1":37,"so2":31,"so3":35},{"so1":8,"so2":27},{"so2":10,"so1":130},{"type":0,"so1":4,"so2":784},{"so2":6,"so1":6,"idx":5,"help":false},{"so2":4,"so1":14,"idx":6,"help":false},{"idx":1,"so1":7,"so2":49,"so3":4,"help":false},{"eventID":9,"startH":11,"startM":39,"duration":254,"endH":15,"endM":53},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":6,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":2},{"sochuso":6,"type":2,"shortedList":[1,5,6,7,8,9],"list":[8,1,9,6,7,5]}]
["37",{"ans0":"27 x 8","ans1":"216"},{"ans0":"130 : 10","ans1":"13"},{"ans0":"784 : 4","ans1":"196"},{"ans2":"7"},{"ans2":"70"},{"ans2":"28"},{"hour":"4","min":"14"},"112","98765"]