Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm

Có 1550 người đã làm bài

[{"type":6,"op1":2,"op2":0,"so1":3,"so2":4,"so3":68},{"so1":4,"so2":4},{"so2":4,"so1":288},{"type":0,"so1":10,"so2":330},{"so2":5,"so1":30,"idx":5,"help":false},{"so2":5,"so1":10,"idx":5,"help":false},{"idx":3,"so1":9,"so2":9,"so3":3,"help":false},{"eventID":0,"startH":7,"startM":43,"duration":69,"endH":8,"endM":52},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":3,"color":"#fc9c00","dvi":0,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":6,"type":8,"shortedList":[3,5,6,7,8,9],"list":[7,6,8,5,3,9]}]
["3",{"ans0":"4 x 4","ans1":"16"},{"ans0":"288 : 4","ans1":"72"},{"ans0":"330 : 10","ans1":"33"},{"ans2":"36"},{"ans2":"60"},{"ans2":"3"},{"hour":"1","min":"9"},"96","98765"]