Lớp 4 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Bé Giang Hồ
10 điểm
Hà ĐứcThụ
10 điểm
Trương Xuân Hoàng Tùng
10 điểm

Có 1475 người đã làm bài

[{"type":1,"op1":0,"op2":2,"so1":8,"so2":2,"so3":6},{"so1":3,"so2":222},{"so2":6,"so1":636},{"type":0,"so1":6,"so2":294},{"so2":8,"so1":40,"idx":4,"help":false},{"so2":3,"so1":22,"idx":2,"help":false},{"idx":1,"so1":5,"so2":95,"so3":8,"help":false},{"eventID":7,"startH":7,"startM":18,"duration":133,"endH":9,"endM":31},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#8fff16","dvi":1,"scale":6,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":0},{"sochuso":3,"type":2,"shortedList":[4,5,9],"list":[5,4,9]}]
["8",{"ans0":"222*3","ans1":"666"},{"ans0":"636/6","ans1":"106"},{"ans0":"294/6","ans1":"49"},{"ans2":"45"},{"ans2":"88"},{"ans2":"152"},{"hour":"2","min":"13"},"84","95"]